ERPA ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA A.Ş.

GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLAR

ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

 

  1. TARAFLAR

 

  1. İşbu ERPA Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. Genel Şartlar ve Koşullar Çerçeve Sözleşmesi (Bundan böyle kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır.); bir tarafta,

Unvanı                       : ERPA Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. (İşbu Sözleşme’ de    kısaca “ERPA” olarak anılacaktır.)

Mersis No                  : 0368040900200001

Adres                         : Mustafa Kemal Mah. 2125. Sk No:5/5 Çankaya/ANKARA

E-Posta                      : info@erpapay.com

KEP                           : erpaodeme@hs01.kep.tr

Telefon                      : 0850 455 05 15

ile diğer taraftan ERPA tarafından sunulan hizmetlerden faydalanan kişi (İşbu Sözleşme’de kısaca ‘‘Kullanıcı’’ olarak anılacaktır.) arasında sürekli ödeme ilişkilerinin, bunlara ilişkin şartların ve koşulların belirlenmesini teminen aşağıda yer verilen hususlarda akdedilmiştir.

1.2. Kullanıcının kimliği ve iletişim bilgisi Kullanıcı’nın Parazula nezdinde ödeme hesabı açarken yaptığı başvuruda bildirdiği kimlik bilgisi ve iletişim bilgisidir.

1.3. İşbu Sözleşme’de Kullanıcı ve ERPA müştereken “Taraflar”, münferiden “Taraf” olarak anılabilecektir. 

2. TANIMLAR

Alıcı: Ödeme hizmetine konu Fonun ulaşması istenen gerçek veya tüzel kişiyi,

Elektronik Para: Kullanıcı’dan alınan ve ERPA tarafından kabul edilen Fon karşılığı ihraç edilen, elektronik olarak saklanan, ERPA dışında diğer gerçek ya da tüzel kişiler tarafından kabul edilen ve Kanun’da tanımlanan ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan parasal değeri,

Fon: Banknot, madeni para, kaydi para veya elektronik parayı,

Gönderen: Kendi ödeme hesabından veya ödeme hesabı bulunmaksızın ödeme emri veren gerçek veya tüzel kişiyi,

Hassas Ödeme Verisi: Kullanıcı tarafından Ödeme Emri’nin verilmesinde veya kimliğinin doğrulanmasında kullanılan, ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da Kullanıcı adına sahte işlem yapılmasına imkân verebilecek şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV2, CVC2 kodu gibi ödeme araçlarına ilişkin kişisel güvenlik bilgilerini,

Hizmetler: ERPA’nın Mevzuat çerçevesinde ve sahip olduğu faaliyet izinlerine uygun olarak sunduğu Kanun’un 12’nci maddesinde sayılan ödeme hizmetlerini ve elektronik para işlemlerini,

Hizmet Arayüzü: Kullanıcı’nın Hizmetlerden yararlanmasını sağlayan Mobil Uygulamayı,

İletişim Bilgisi: Kullanıcı tarafından işbu Sözleşme’nin kurulması sırasında ERPA’ya bildirilen ve sonrasında değiştirilebilen, Kullanıcı ile iletişim kurulmasına yarayan telefon numarası, elektronik posta adresi ve adres dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü iletişim bilgisini,

İş Günü: Türkiye Cumhuriyeti Kanunları gereği bayram veya tatil günü sayılmayan Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma günlerini,

Kanun: 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’ u,

Kimlik Bilgileri: Kullanıcı tarafından işbu Sözleşme’nin kurulması sırasında ERPA’ya bildirilen ve sonrasında değiştirilebilen, ad, soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, anne adı, kimlik numarası, kimlik belgesi seri numarası dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Kullanıcı’nın kimliğinin belirlenmesine yarayan her türlü bilgiyi,

Kimlik Doğrulama: Bildirilen herhangi bir kimlik bilgisinin gerçekten bildiren kişiye ait olduğuna dair güvence sağlayan mekanizmayı,

Kişisel Güvenlik Bilgileri: Ödeme aracı ile işlem gerçekleştirirken kullanılabilecek şifre, son kullanma tarihi, güvenlik numarası gibi ödeme aracını ve ödeme aracı kullanıcısının kimliğini belirleyici bilgileri,

Kimlik Tanımlayıcı: ERPA tarafından Kullanıcı’ların kimliğinin belirlenmesi ve diğer kişilerden ayırt edilmesi amacıyla Kullanıcı’lara özgülenen sayı, harf veya sembollerden oluşan kombinasyonu,

Kullanıcı: Parazula nezdinde ödeme hesabı açarak ERPA tarafından sunulan ödeme hizmetlerinden, elektronik para hizmetlerinden ve/veya diğer hizmetlerden faydalanan, işbu Sözleşmenin tarafı olan gerçek kişiyi,

Mevzuat: Kanun, Kanuna dayanılarak çıkarılan ilgili ikincil düzenlemeler ve işbu Sözleşme ve ERPA tarafından sunulan hizmetlere doğrudan uygulanabilen Türkiye Cumhuriyeti kanunları, yönetmelikleri ve diğer düzenlemeleri,

Mobil Uygulama: Akıllı telefon veya tablet gibi mobil bir cihaza yüklenerek, Kullanıcı’nın Kimlik Doğrulama adımlarını tamamlamasıyla ERPA tarafından sunulan hizmetlere erişimi ve hizmetlerin kullanılmasını sağlayan uygulamayı,

Ödeme Aracı: Kullanıcı tarafından Ödeme Emrini vermek için kullanılan kart, cep telefonu, QR kodu, şifre ve benzeri kişiye özel araçları,

Ödeme Emri: Kullanıcı tarafından Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmesi amacıyla ERPA’ya ya da Sistem Ortağı’na verdiği talimatı,  

Ödeme Hesabı: Kullanıcı adına Parazula nezdinde açılan ve Ödeme Hizmeti’nin sunulmasında kullanılan hesabı,

Ödeme İşlemi: Gönderen veya Alıcı’nın talimatı üzerine gerçekleştirilen Fon yatırma, aktarma veya çekme faaliyetini,

Ödeme Hizmetleri: ERPA’nın Kanun ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca sunmakta olduğu ödeme ve elektronik para hizmetlerini,

Parazula: ERPA’ya ait sanal cüzdan markası ve bu isimle faaliyet gösteren sanal cüzdan platformunu ifade eder. 

3. SÖZLEŞME’NİN KONUSU

İşbu Sözleşme, Mevzuat kapsamında sahip olduğu faaliyet izni çerçevesinde ERPA tarafından Kullanıcı’ya sunulan Hizmetlerin kapsamını ve bu Hizmetlere ilişkin Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenlemek üzere akdedilmiştir.

4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. ERPA’nın Hak ve Yükümlülükleri:

4.1.1.ERPA, tabi olduğu mevzuat ve kendi risk yönetimi politikası kapsamında Kullanıcıları için farklı kimlik tespiti yöntemleri ve farklı hesap türleri sunabilir. ERPA tarafından sunulan hizmetler ile bu hizmetlere ilişkin limitler ve kısıtlamalar yine tabi olunan mevzuat ve risk yönetimi politikaları kapsamında farklılaştırılabilir. 

4.1.2. ERPA’nın sorumluluğu işbu Sözleşme ile tanımlı Hizmetlerin sunulması ile sınırlıdır. ERPA Hizmetlerini kullanarak Kullanıcının üçüncü kişilerden edineceği mal ve/veya hizmetlerin bedellerini ödemesi halinde, ERPA hiçbir şekilde üçüncü kişiler tarafından sunulan, sağlanan, satılan veya taahhüt edilen mal ve/veya hizmetleri ayıptan ari bir şekilde verileceği, sağlanacağı veya temin edileceği yönünde bir taahhütte bulunmaz. Buna göre, ERPA üçüncü kişiler tarafından mal ve/veya hizmetlerin yasalara ve ahlaka uygun olması, eksiksiz olarak temin veya teslim edilmesi, fatura, irsaliye, garanti belgesi vb. yasal düzenlemelere göre zorunlu belgelerin Kullanıcıya sunulması ve benzeri diğer yasal yükümlülüklerden sorumlu tutulamaz. Kullanıcı, bu madde kapsamında üçüncü kişilerin sorumlu olduğu belirtilen iş ve işlemler nedeniyle çıkabilecek hiçbir ihtilafta ERPA’nın taraf olmadığını, ERPA’dan bu sebeplerle herhangi bir talepte bulunamayacağını bilmekte ve kabul etmektedir.

4.1.3. ERPA, Mevzuata uygun şekilde kapsam ve kurallarını kendi belirleyeceği iç kontrol ve uyum faaliyetleri kapsamında;

(i) Kullanıcının hesap açılışı sırasında veya sonrasında sunduğu Kimlik Bilgilerinin ve İletişim Bilgilerinin doğruluğunu,

(ii) Kullanıcının başkası hesabına hareket edip etmediğini,

(iii) Hizmetleri kullanması için kendisine verilen Hassas Ödeme Verisi dahil her türlü şifre ve erişim yetkisini bir menfaat karşılığı üçüncü kişilere verip vermediğini,

(iv) Hizmetleri yasa dışı faaliyetler için kullanıp kullanmadığını,

(v) Hizmetler kapsamında gerçekleştirilen işlemlerin, hileli veya yetkisiz bir şekilde yapılıp yapılmadığını,

(vi) Ödeme Hesabına hileli veya yetkisiz erişim sağlanıp sağlanmadığını veya hileli veya yetkisiz bir şekilde ödeme işlemi başlatılmaya çalışılıp çalışılmadığını denetleyebilir, Kullanıcı’nın işlemlerini bu amaçla gözlemleyebilir, raporlayabilir ve kaydedebilir.

4.1.4. ERPA’nın Madde 4.1.3. kapsamında yürüteceği faaliyetler kapsamında elde edeceği bulgular veya ortaya çıkan makul şüphenin neticesi olarak ERPA tamamen kendi ihtiyarında olmak üzere

(i) Hizmetlerin tümünü veya bazılarını askıya alabilir,

(ii) Kullanıcının Elektronik Paranın geri ödenmesi talebini erteleyebilir veya reddedebilir,

(iii) Kullanıcıya sunulan Hizmetleri dondurabilir, durdurabilir veya kapatabilir,

(iv) Sözleşmeyi herhangi bir ihbar süresine bağlı olmaksızın derhal feshedebilir.

4.1.5. ERPA, Mevzuatta yer alan bilgi verilmesini engelleyici hükümler ile güvenliği tehdit edici objektif nedenlerin bulunması hali dışında, Madde 4.1.4 kapsamında gerçekleştireceği işlemler hakkında – mümkün olması durumunda işlemin uygulanmasından önce, mümkün değilse işlemin gerçekleşmesinden sonra – Kullanıcı’yı bilgilendirecektir.

4.1.6. Kullanıcı, ERPA'nın önceden yazılı izni olmadan ERPA’ya ait hiçbir markayı, fikri veya sınai hakkı kopyalayamaz, taklit edemez veya kullanamaz. Hizmet Arayüzünde kullanılan tüm sayfa üst bilgileri, özel grafikler, düğme simgeleri ve yazılar ERPA'nın markaları ve/veya ticari sunuş tarzıdır. Internet Sitesi ve Mobil Uygulamaya ilişkin tüm haklar, unvanlar ve menfaatler, buradaki herhangi bir içerik, Hizmetlere ilişkin teknoloji ve yukarıda bahsedilenlerden oluşturulan ya da türetilen herhangi bir teknoloji ya da tüm teknolojiler ve içerik ERPA'nın özel mülkiyetindedir. Kullanıcı, ERPA’nın önceden yazılı izni olmadan bunları kopyalayamaz, taklit edemez veya kullanamaz.

4.1.7. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında sağlanan Hizmetler karşılığında ERPA’ya (www.parazula.com) linkinde ve/veya Parazula mobil uygulaması üzerinde belirtilen koşullarla ücretleri ödeyecektir. Söz konusu ödeme, Kullanıcı’nın Hizmetleri kullanmaya başlaması ile birlikte tahakkuk edecek ve tahsil edilmeye başlanacaktır. Ücret ve komisyonların kapsamı ERPA tarafından tek taraflı olarak değiştirilip genişletilebilir. Ücretler, ERPA tarafından güncellenebilecek olup, Kullanıcı, işbu Sözleşme uyarınca kendisine yapılan bildirimi müteakip söz konusu değişiklik nedeniyle Sözleşme’yi feshetmediği takdirde güncel ücretlerin kendisinden tahsil edileceğini kabul eder.

4.1.8. ERPA, ürün ve hizmetler ile işlemlerden alınacak ücretleri; ilgili mevzuatta yer alan değişiklik esasına uygun olarak, tek taraflı olarak değiştirilebilir/artırılabilir.

4.1.9. ERPA, işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı’ya yapacağı bildirimleri Sözleşme’de belirtilen zamanlarda Kullanıcı’nın kendisine bildirdiği e-posta, iş yeri/yerleşim yeri adresine veya cep telefonuna göndererek ya da çağrı merkezi aracılığı ile Kullanıcı’yı arayarak iletecektir. Kullanıcı, dilediği zamanda işbu Sözleşme’nin bir örneğine Parazula web sitesi ve/veya Parazula mobil uygulaması üzerinden ulaşabilecektir.

4.1.10. ERPA, işbu Hizmetlere ilişkin kuralları ve koşulları dilediği zaman değiştirme hakkına sahiptir. Söz konusu değişiklikler (gerek ERPA tarafından yapılmış olsun gerekse Kanun ve ilgili sair mevzuattan kaynaklanıyor olsun) işbu Sözleşme koşullarında bir değişikliğe sebep olduğu takdirde (mevzuat değişiklikleri daha kısa bir süreyi öngörmediği müddetçe) Kullanıcıya ilgili değişikliğin yürürlüğe girmesinden 30 (otuz) gün öncesinde değişikliğin kapsamı, yürürlük tarihi ve Kullanıcının fesih hakkına ilişkin bilgileri içeren bir bildirim yapılacaktır. Kullanıcı, bahsi geçen değişikliği kabul etmediği takdirde Sözleşme’yi herhangi bir ücret ödemeksizin feshedebilecektir. Kullanıcının değişikliğin kendisine bildirilmesinde değişikliğin yürürlüğe gireceği 30 (otuz) günlük süre içinde fesih hakkını kullanmaması halinde değişiklik kabul edilmiş sayılacaktır. Kullanıcı bu kapsamda ERPA’dan herhangi bir talepte bulunamaz.

4.1.11. ERPA, olağanüstü veya beklenmeyen durumlar sebebiyle meydana gelebilecek kesintiler için Mevzuat hükümleri ve sair tüm Mevzuat’ın emrettiği kurallara uygun olarak gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

4.1.12. ERPA, Hassas Ödeme Verileri dahil 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Kullanıcı tarafından açık rıza gösterilerek işlenen bilgilerin gizliliğini sağlamakla yükümlüdür.

4.2. Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri:

4.2.1. ERPA tarafından sunulan Hizmetlerden faydalanmak isteyen gerçek kişiler, Hizmet Arayüzü üzerinden asgari şartları Mevzuat çerçevesinde belirlenmiş olan ve ERPA tarafından şart koşulan kimlik tespiti ve kimlik teyidi adımlarını tamamlayarak hesap açmak zorundadırlar. Hesap açma adımını tamamlamış gerçek kişiler işbu Sözleşme çerçevesinde Kullanıcı kabul edilirler.

4.2.2. ERPA’nın Kullanıcı’ya Hizmetleri sunabilmesi için Kullanıcı tarafından sunulması gereken Kimlik Bilgilerinin ve İletişim Bilgilerinin bizzat Kullanıcı tarafından doldurulmuş olması gerekir. Mevzuat gereği ergin olmayanların işbu Sözleşmeyi akdetmesi için yasal temsilcinin onayının alınmasına ilişkin kurallar saklı olmak üzere, işbu Sözleşme vekalet veya yasal temsil yoluyla akdedilemez. Kullanıcı, yararlanmak istediği Hizmetlere ilgili alanlara manuel olarak veri girişi yaparak yalnızca kendisi tarafından bilinebilecek bilgileri belirtecek ve sunulması beklenilen belgeleri Hizmet Arayüzü üzerinden yapılan yönlendirmelere uygun olarak iletecektir. ERPA, iletilen bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmesini takiben Kullanıcıya hizmet vermeye başlayacaktır.

4.2.3. Kullanıcı, hesap açılış adımlarında sunduğu kimlik bilgilerinin ve iletişim bilgilerinin doğruluğundan sorumludur. ERPA, iç kontrol ve uyum faaliyetleri kapsamında yürüttüğü faaliyetler sırasında Kullanıcının kabulü aşamasında veya daha sonra sunulan kimlik bilgilerinin ve/veya iletişim bilgilerinin gerçeğe aykırı olmasından veya bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanılmış olduğundan şüphe duyarsa Kullanıcıdan kimlik bilgilerinin ve/veya iletişim bilgilerinin teyit etmesini isteyebilir. Bu durumda, Kullanıcı Kimlik Bilgilerinin ve/veya İletişim Bilgilerinin doğruluğunun teyidi için ERPA tarafından istenen her türlü bilgi ve belgeyi sunmakla yükümlüdür.

4.2.4. Kullanıcı, ERPA’nın hizmetlerini yasalara veya ahlaka aykırı amaçlarla, bu şekilde kullanılabilecek veya doğrudan yasalara veya ahlaka aykırı olan mal veya hizmetlerin temini amacıyla kullanamaz. Kullanıcı, mevzuat gereği aranan kimlik tespiti için gerekli bilgi ve belgeleri sunmadan ve kimlik teyidi için gerekli adımları tamamlamadan ERPA’nın hizmetlerini yalnızca mal veya hizmet alımı için kullanacağını beyan eder.

4.2.5. Ergin olmayan Kullanıcıların Hizmetlerden faydalanabilmesi için yasal temsilcileri tarafından ERPA’nın belirlediği yöntemler kullanılmak suretiyle onay verilmiş olması şarttır. Ergin olmayan kullanıcıların elektronik para hesapları yasal temsilcileri tarafından takip edilebilir.

4.2.6. Kullanıcı, dilediği zamanda işbu Sözleşme’nin bir örneğine Parazula web sitesinden ulaşabilecektir.

4.2.7. Kullanıcı ERPA tarafından sunulan hiçbir Hizmetten faydalanırken kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket etmediğini ve Sözleşme’nin yürürlükte kaldığı süre boyunca da başkası hesabına edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Buna göre, Kullanıcı kendisine Hizmet Arayüzüne erişim ve Hizmetlerden faydalanması için sağlanan şifreleri, parolaları ve diğer erişim bilgilerini hiçbir suretle üçüncü kişilerle paylaşamaz, üçüncü kişilerin Hizmet Arayüzünü kullanarak kendi adına işlem yapmasına izin veremez. Kullanıcı bu hükmü ihlal etmesi halinde 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 15’inci maddesi uyarınca altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ve beşbin güne kadar adli para cezası uygulanabileceğini bildiğini beyan eder. Bu madde, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’in 17’nci maddesi uyarınca Kullanıcı tarafından verilecek yazılı beyanın yerine geçer.

4.2.8. Kullanıcı, yetkilendirmediği veya hatalı gerçekleştirilmiş Ödeme İşlemi’ni öğrendiği andan itibaren ERPA’ya gecikmeksizin bildirimde bulunmak suretiyle işlemin düzeltilmesini talep edebilir. Düzeltme talebi, her halükârda Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmesinden itibaren 13 (on üç) ay içerisinde yapılır. Kullanıcının düzeltme talebi, ERPA tarafından mümkün olan en kısa süre içerisinde yerine getirilir.

4.2.9. Bildirimler yazılı olarak veya Uzaktan İletişim Aracı ile yapılır ve bildirimlere ilişkin kayıtlar ERPA tarafından saklanır.

4.2.10. Kullanıcı, ödeme aracını teslim aldığı veya ödeme aracı üzerinde kullanım ve tasarruf imkanına sahip olduğu andan itibaren, gerekli güvenlik tedbirlerini almakla yükümlüdür. Kullanıcı, ödeme aracı ile ilgili Hassas Ödeme Verisi bilgilerinin korunmasına yönelik gerekli önlemleri almak ve ödeme aracını ihraç ve kullanım koşullarına uygun olarak kullanmakla yükümlüdür. Ödeme aracının kaybolması, çalınması veya iradesi dışında gerçekleşmiş herhangi bir işlemi öğrenmesi halinde, Kullanıcı durumu derhal ERPA’ya bildirir.

4.2.11.Kayıp veya çalıntı bir ödeme aracının kullanılması ya da müşteri güvenlik bilgilerinin gereği gibi muhafaza edilmemesi nedeniyle ödeme aracının başkaları tarafından kullanılması durumunda, Kullanıcı, yaptığı bildirimden önceki 24 (yirmi dört) saat içinde gerçekleşen yetkilendirmediği ödeme işlemlerinden doğan zararın 250,- (iki yüz elli) Türk Lirasına kadar olan bölümünden sorumludur. Kullanıcı, yaptığı bildirimden sonra gerçekleşen yetkilendirmediği ödeme işlemlerinden sorumlu tutulamaz. Kullanıcı, ödeme aracının başkaları tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkan zararın sebebinin ödeme hizmeti sağlayıcısının çalışanı, temsilcisi veya dış hizmet aldığı kuruluş olması durumunda, bu fıkra uyarınca herhangi bir ödeme işleminden veya ödeme işlemi nedeniyle oluşan zarardan sorumlu tutulamaz. Hatalı veya yetkilendirilmemiş ödeme işlemi ile ilgili olarak Kullanıcının ödeme aracını hileli kullanması veya kasten veya ağır ihmalle ödeme aracı ile ilgili güvenlik bilgilerinin korunmasına yönelik gerekli önlemleri almaması ya da ödeme aracını ihraç ve kullanım koşullarına uygun olarak kullanmaması durumunda, yetkilendirilmemiş ödeme işleminden doğan zararın tamamından sorumludur.

4.2.12. Kullanıcı düzeltme talebinin ERPA tarafından uygun bulunması halinde ilgili işlem bedeli Alıcıya aktarılmayarak ERPA tarafından mümkün olan en kısa süre içerisinde doğrudan Kullanıcıya iade edilecektir. Kullanıcının düzeltme talebini ERPA’ya bildirdiği anda işlem bedeli Alıcıya aktarılmış ise ERPA Alıcıdan ilgili tutarların Kullanıcıya iade edilmesini talep edecektir. Alıcının, ilgili tutarı Kullanıcıya iade etmesini kabul etmesi halinde bu tutar Kullanıcıya iade edilecektir. Alıcının, ilgili tutarı Kullanıcıya iade etmeyi kabul etmemesi halinde, ERPA’nın tutarın iadesi ile ilgili sorumluluğu sona erecek olup, Kullanıcının ödeme işlemi neticesinde Alıcıya aktarılan tutarı doğrudan Alıcıdan talep etmesi gerekecektir.

4.2.13. Kullanıcının ERPA tarafından sunulan Hizmetlerden faydalanabilmesi için Hizmet Arayüzüne erişebilmesine ve Hizmet Arayüzünü kullanabilmesine olanak sağlayan cihazlara sahip olması gerekmektedir.

4.2.14. Kullanıcı Hizmet Arayüzünü kullanırken (i) cihazının internet bağlantısının güvenli olmasından, (ii) cihazın güvenliğini sağlayan virüs koruma yazılımlarının kurulmasından ve kullanılmasından, (iii) cihazın üçüncü kişilerin eline geçmesinin engellenmesi ilişkin gerekli tedbirlerin alınmasından sorumludur. Kullanıcının Hizmet Arayüzüne erişim için kullandığı cihazın yetkisiz kişilerce kullanılması veya kontrolünün eline geçirilmesi nedeniyle oluşabilecek hiçbir zarardan ERPA sorumlu olmayacaktır.

5. KULLANICI BEYANLARI

5.1. Kullanıcı, işbu Sözleşme ilişkisi kurulmadan önce Sözleşme’nin ERPA’nın internet sitesi veya mobil uygulamasında yayımlanmasıyla Yönetmelik kapsamında Sözleşme’deki hak ve yükümlülükleri hakkında bilgilendirildiğini,

5.2. Kullanıcı, Parazula mobil uygulaması üzerinden hesap açılışı ve/veya Ödeme Aracı temini için ERPA’ya talepte bulunduğunu,

5.3. Kullanıcı’nın talep ettiği hizmete ilişkin bilgi ve belgeleri ERPA tarafından belirlenen kanallar aracılığıyla ibraz etmekle yükümlü olduğunu, 

5.4. Kullanıcı, ERPA tarafından sunulan hizmetin niteliğine ve ilgili MEVZUAT hükümlerine göre kendisinden farklı bilgi ve belge talep etme ve bunların iletim kanallarını belirleme değiştirme hakkının saklı tutulduğunu,

5.5. Kullanıcı, ERPA tarafından sunulan hizmeti kullanırken Mevzuat ve genel ahlaka uygun davranacağını aksi durumda ERPA’nın Ödeme İşlemi dahil olmak üzere her türlü işlemi tek taraflı olarak sınırlandırabileceğini, sonlandırabileceğini, Ödeme Aracı’nı kullanıma kapatabileceğini ve bunlardan dolayı Kullanıcı veya üçüncü kişiler nezdinde doğacak herhangi bir zarardan sorumlu tutulamayacağını,

5.6. Kullanıcı, Ödeme Emri ile Fonu Alıcı’nın banka hesabına transfer ederek Ödeme İşlemi’ni gerçekleştirecektir. Ödeme İşlemi’nin açıklama kısmında, Alıcı’nın durumuna göre şayet Kullanıcı’ya Alıcı tarafından tahsis edilmiş üye veya tesisat numarası var ise bu numaraya; şayet Kullanıcı’ya ERPA tarafından Parazula sistemi üzerinden tahsis edilen bir kod var ise bu koda atıfta bulunulacaktır.

5.7. ERPA’nın yukarıda yer verilen bilgi ve belgelerin temin edilmesine rağmen talebini reddedebileceğini,

5.8. ERPA’nın, Mevzuat kapsamında kalmak suretiyle ERPA tarafından sunulan hizmetlerin çerçevesini, sınırlarını tek taraflı olarak belirleme yetkisine sahip olduğunu,

5.9. ERPA tarafından sunulan hizmetlerle bağlı olarak işbu Sözleşmede yer alan her türlü işlemi karşılığında detayları www.parazula.com adlı Web Sitesi ve/veya Mobil Uygulama üzerinde yer alan Ücret’i talep edeceğini ve Ücret’in zaman zaman ERPA tarafından güncellenebileceğini,

5.10. ERPA’nın, Parazula üzerinde güncelleme yapması ve Kullanıcı’yı bilgilendirmesi şartıyla, detayları www.parazula.erpapay.com ve/veya Mobil Uygulama üzerinde yer alan Ücret’e ve Kullanıcı limitlerine ilişkin her zaman değişiklik yapma hakkına sahip olduğunu, 

5.11. ERPA’nın ürün ve hizmetlerini sunabilmesi, alınan veya alınacak olan ürün ve hizmete ilişkin iletişim kurabilmesi için indirim, avantaj, fayda, bilgilendirme gibi ticari ve yasal amaçlarla veri, ses ve görüntü içerikli iletiler göndermesi, yine ürün ve hizmetlerini sunabilmesi, alınan veya alınacak olan ürün ve hizmete ilişkin iletişim kurabilmesi, indirim, avantaj, fayda, bilgilendirme gibi pazarlama faaliyetlerinde kullanabilmesi, modelleme, raporlama, ürün/hizmet teklifi, değerlendirme, risk analizi için kişisel verilerini işlemesine açık rıza gösterdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

6. ERPA BEYANLARI

6.1. KULLANICI’ya sunacağı her türlü hizmet ve yükümlülüğünü Mevzuat’a uygun olarak yerine getireceğini,

6.2. KULLANICI’nın kişisel bilgilerini işbu Sözleşme’ye ek muvafakatnameye aykırı saklamayacağını ve kullanmayacağını,

6.3. Sözleşme kapsamında sunduğu hizmetlere ilişkin Mevzuat’ta öngörülen bilgi güvenliği yükümlülüklerine uyacağını, 

6.4. Sözleşme kapsamındaki bilgilerin Sözleşme’de açıkça düzenlenen haller dışında yetkili herhangi bir resmi kurum, merci veya makam tarafından talep edilmedikçe hiçbir şekilde 3. Kişilerle paylaşılmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

7. ERPA HİZMETLERİ’NE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER

7.1. Hizmetlerin kullanılmaya başlanmasından önce, Kullanıcıya ödeme işleminin başlatılması ve gerçekleştirilmesi dahil tüm Hizmetlerden faydalanabilmesi için Hizmet Arayüzünü kullanabilmesine izin verecek olan, kolay tahmin edilemeyen, üçüncü kişilerle paylaşmayacağı, ilgili Hizmet Arayüzü üzerinden yapılan yönlendirmelere uygun olarak bir şifre belirler.

7.2. Kullanıcı Internet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama üzerinden kendisine yapılacak yönlendirmeler doğrultusunda, sunulan seçenekleri kullanarak ilgili Hizmet Arayüzünü kullanabilmek için, tercih edeceği Hizmet Arayüzüne erişim yöntemine göre TC kimlik numarası, ERPA tarafından verilen hesap numarası, telefon numarası, e-posta adresi bilgilerinden en az birini; madde 7.1. gereğince oluşturacağı şifreyi, Kimlik Doğrulama yöntemi olarak kullanılacak başka bir veriyi ve/veya cep telefonuna gönderilecek tek seferlik şifreleri kullanacaktır.

7.3. ERPA, Kullanıcının gerçekleştireceği işlemlerin güvenliğini sağlamak ve güçlendirmek, kullanıcı deneyimini daha iyi hale getirmek ve Mevzuatta öngörülen yükümlülüklerini yerine getirebilmek için ödeme işlemlerinin başlatılması ve gerçekleştirilmesi için Kullanıcıdan ilave bilgi ve belgeler talep edebilir, Kullanıcının Hizmet Arayüzüne erişimine ilişkin yeni kurallar getirebilir.ERPA tarafından sunulan Hizmetlerin temini, kapsamı, yöntemleri ve bu yöntemlerle hizmet sunulmasına devam edilmesi, yeni yöntemler eklenmesi veya bazı yöntemlerin kaldırılmasına karar verilmesi münhasıran ERPA’nın takdirindedir.

7.4. Elektronik Para’nın son kullanma tarihi yapılan son işlem tarihinden itibaren 12 (on iki) aydır. Son kullanma tarihi dolan söz konusu Fonlar, Elektronik Para olma hükmünü kaybeder ve bu Fonlar için Türk Borçlar Kanunu’nun genel hükümleri uygulanır.

7.5. Kullanıcının ERPA nezdindeki ödeme hesabına Elektronik Para ihracı için Fon aktarmasından sonra ERPA tarafından gecikmeksizin Elektronik Para ihraç edilir. Kullanıcı, ERPA’nın elektronik para karşılığında aldığı Fonun tutarını gösteren dekonta Hizmet Arayüzü aracılığıyla erişebilecek ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla kendisine iletilmesini isteyebilecektir.

7.6. Elektronik para karşılığında alınan Fon için faiz işletilemez ve müşteriye elektronik paranın tutulduğu süreye ve tutara bağlı herhangi bir menfaat sağlanamaz.

7.7. Kullanıcı elektronik paranın bir kısmının veya tamamının geri ödenmesini talep edebilir. ERPA işbu Sözleşmenin ilgili hükümleri ve Mevzuat’ın verdiği yetkiler ve koyduğu yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, müşterinin talebi üzerine elektronik paranın karşılığı kadar Fonun geri ödenmesine ilişkin işlemleri gecikmeksizin ve her halükarda talebi almasının ardından en geç ertesi iş günü sonuna kadar yapmakla yükümlüdür.

7.8. ERPA, Kullanıcının Elektronik Paranın geri ödenmesini, (i) işbu Sözleşmenin sona ermesinden önce talep etmesi halinde, (ii) Madde 7.4.’de belirtilen son kullanma tarihinden önce talepte bulunması halinde, (iii) Madde 7.4.’de belirtilen son kullanma tarihinden itibaren bir yıldan uzun bir süre geçtikten sonra talep edilmesi halinde bu işlemin maliyetiyle orantılı bir ücret talep edebilir.

7.9. İşlemin her iki tarafının da Türkiye’de yerleşik olduğu ve Türkiye’de bulunan ödeme hizmeti sağlayıcılarının kullanıldığı ödeme işlemleri sadece Türk Lirası ile gerçekleştirilebilir.

7.10. İşlemin taraflarından birinin yurt dışında bulunduğu ödemeler ile Mevzuat çerçevesinde yabancı para ile yapılmasına izin verilen ödeme işlemlerinde Mevzuata uygun olmak kaydıyla, ilgili Hizmet çerçevesinde ERPA tarafından belirlenen para birimi kullanılarak gerçekleştirilir. Referans döviz kuru, Merkez Bankası tarafından ilan edilen ilgili döviz kurunun belirli bir oranda artırılması suretiyle hesaplanır. ERPA tarafından uygulanan döviz karşılığı Türk Lirası tutar ilgili işleme ilişkin dekontta gösterilir. Mevzuat çerçevesinde ücretler ve kullanılan döviz kuru hakkında işlemden önce bilgi verilmesinin zorunlu olduğu hallerde, Kullanıcı ilgili Hizmeti bu bilgiler ışığında kabul etmiş sayılır

7.11. Kullanıcı, Ödeme Emri’nin gerçekleştirilmesi için Alıcı, ödeme yöntemi, Ödeme İşlemi’nin tutarı, para birimi, işlem açıklaması ve hizmetin niteliğine göre talep edilecek diğer bilgileri ERPA’ya iletmek zorundadır. 

7.12. Kullanıcı, Ödeme İşlemi’nin başlaması ve tamamlanmasına ilişkin olarak, ERPA’ya Parazula sistemi üzerinden onay verir. Ödeme İşlemi, Kullanıcı tarafından Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmesi için ERPA’nın ileteceği doğrulama kodunun ilgili alana girilmesi vb. yöntemlerle onay verilmesi ile yetkilendirilmiş kabul edilecektir. Ödeme İşlemi’ne ilişkin onay, kararlaştırılan yönteme uygun olarak Ödeme İşlemi öncesinde verilebileceği gibi sonrasında da verilebilir. Kararlaştırılan yönteme uygun olarak onaylanmamış Ödeme İşlemi yetkilendirilmemiş sayılacaktır.

7.13.Kullanıcı tarafından ödeme emri iletildikten sonra, aksi taraflar arasında kararlaştırılmadıkça Kullanıcı tarafından geri alınamaz. Ödeme işleminin alıcı tarafından, Alıcı aracılığıyla veya ödeme emri başlatma hizmeti sağlayıcısı tarafından başlatıldığı durumlarda, gönderen konumundaki Kullanıcı ödeme emrini ERPA’ya ilettikten veya ödeme işleminin gerçekleştirilmesi için ERPA’ya onay verdikten sonra ödeme emrini geri alamaz. Doğrudan borçlandırma yöntemiyle yapılan ödeme işleminde, Kullanıcı ödeme emrini en geç Fonların hesaba borç kaydedilmesi için kararlaştırılan günden önceki iş günü sonuna kadar geri alabilir. Bu maddede belirtilen süreler geçtikten sonra, ödeme emrinin geri alınması tarafların anlaşmasına bağlıdır. Kullanıcının süre geçtikten sonra ödeme işlemini geri alabilmesi için Alıcının onayı gerekir. ERPA, ödeme emrinin geri alınması için, katlandığı maliyetlerle sınırlı bir ücret talep edebilir.

7.14. Sözleşmede öngörülen şartların Kullanıcı tarafından yerine getirilmesi kaydıyla, ödeme işleminin gönderen veya alıcı tarafından başlatılıp başlatılmadığına bakılmaksızın, ödeme işleminin gerçekleştirilmesi 5549 sayılı Kanun ve diğer Mevzuata aykırılık oluşturmadığı, Mevzuatta aksine hüküm bulunmadığı veya haklı bir neden olmadığı sürece, ERPA ödeme emrini başlatmayı veya yerine getirmeyi reddedemez. ERPA, bir ödeme emrini başlatmayı veya yerine getirmeyi reddettiği takdirde, diğer kanunlarda yer alan bilgi verilmesini engelleyici hükümler ile güvenliği tehdit edici objektif nedenlerin bulunması hali dışında ret gerekçesini ve varsa redde sebep olan hataların ne şekilde düzeltilebileceğini Hizmet Arayüzü ve Kullanıcı tarafından ERPA’da kayıtlı diğer iletişim kanalları üzerinden en kısa zamanda ve her halükarda en geç ödeme emrinin alınmasını izleyen iş günü sonuna kadar müşteriye bildirir.

7.15. ERPA Ödeme Hizmeti kapsamında Kullanıcı tarafından onay verilmesi şartına bağlı olarak, o Ödeme Hizmetine ilişkin olarak öngörülen belli bir tutarı Alıcıya aktarmayı taahhüt etmektedir. Kullanıcı, ödeme işleminin gerçekleştirilmesine ilişkin olarak Hizmet Arayüzü üzerinden ve/veya ERPA ile mutabık kalındığı şekilde telefon, tablet, bilgisayar vb gibi iletişim araçları üzerinden onay verdiği takdirde ERPA’nın Ödeme İşleminin tamamlanması için yetkilendirilmiş sayılacağını kabul eder.

7.16. Gönderen konumundaki Kullanıcı tarafından, Ödeme Hizmetinin onaylanması sırasında belirtilen kimlik tanımlayıcıya uygun şekilde yapılan ödeme işlemleri, doğru Alıcıya yapılmış sayılır. Kullanıcı tarafından belirtilen kimlik tanımlayıcının hatalı olması halinde ERPA, Ödeme İşleminin gerçekleştirilmemesinden veya hatalı gerçekleştirilmesinden sorumlu tutulamaz.

7.17. Ödeme Emri Kullanıcı’dan ERPA’ya ulaştığı an itibarıyla alınmış kabul edilir. Şayet bu tarih iş günü dışında ise veya Ödeme Emri’nin EFT işlemi olduğu durumlarda iş günü içinde en geç saat 16:00’ya kadar ERPA’ya ulaştırılamamışsa, Ödeme Emri’ni izleyen ilk İş Günü Erpa tarafından alınmış sayılır. 

7.18. ERPA HİZMETLERİ çerçevesinde gerçekleştirilen her işlem sonrasında işleme ilişkin dekont no/işlem referans no ve ALICI bilgisi, tutar ve işlemin gerçekleştiği para birimi, Ödeme İşlemi’nde kullanılan döviz kuru ve hesaplama yöntemine ilişkin bilgiler, ödenecek ücret ve komisyonların dökümü kısa mesaj yoluyla ve/veya e-posta ile Kullanıcı’ya iletilir.

8. GİZLİLİK VE BİLGİ GÜVENLİĞİ

8.1. İşbu Sözleşme ile ERPA, Kullanıcı’ya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını devir veya lisans gibi kullandırma hakkı sağlamamaktadır. ERPA’ya ait ve/veya Kullanıcı’nın kullanımında olan her nevi fikri mülkiyet hakkı konusu, unsuru, kullanımı ancak bu kapsamda yazılı ve açık bir mutabakat bulunması halinde mümkün olacak ve bununla sınırlı kalacaktır.

8.2. Taraflar, işbu Sözleşme çerçevesinde herhangi bir şekilde diğer Taraf’tan temin edeceği tüm bilgileri devamlı olarak gizli tutacağını, saklayacağını, Sözleşme’de belirtilenden başka bir amaç için kullanmayacağını ve bu bilgileri gizli bilgiler olarak değerlendirerek ilgili Taraf’ın yazılı rızası olmaksızın üçüncü şahıslara (yasal zorunluluklar dışında) ifşa etmeyeceğini beyan ve taahhüt etmektedir.

8.3. ERPA, kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili kuralları ve aydınlatma metnini Internet Sitesi üzerinden yayınlanmaktadır. Kullanıcı, işbu Sözleşmenin akdedilmesinden önce kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili kuralların ve aydınlatma metninin kendisine iletildiğini beyan eder.

8.4. ERPA, kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili kuralları zaman zaman tek taraflı olarak değiştirebilir. Bu durumda, ERPA değişen kuralları Kullanıcıya bildirecektir.

9. MÜCBİR SEBEP

9.1. Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan, Taraflar’ın kontrolü haricinde ortaya çıkan ve öngörülemeyen, Taraflar’ın veya tek bir Taraf’ın çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen beşerî ve doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev, lokavt, ERPA’nın faaliyet izninin geçici olarak kaldırılması halleri mücbir sebep sayılır.

9.2. Mücbir sebebe maruz kalan Taraf durumu derhal diğer Taraf’a yazılı olarak bildirir ve mücbir sebep süresi boyunca Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebepler ortadan kalkınca Sözleşme kaldığı yerden devam eder. 

9.3. Mücbir sebepler nedeniyle, ERPA’nın Hizmetleri sunamaması halinde Hizmetlerin sunulmaması nedeniyle Kullanıcı tazminat talep etme hakkı olmayacaktır.

10. SÖZLEŞMENİN KURULMASI VE SÜRESİ

10.1. İşbu Sözleşme, Kullanıcının ERPA nezdinde kimlik doğrulama adımlarının tamamlayarak hesap açma onayını Hizmet Arayüzü aracılığıyla ilettiği anda kurulmuş sayılır. Sözleşme kurulduğu anda yürürlüğe girer.

10.2. İşbu Sözleşme, belli bir süreye bağlı olmaksızın ERPA veya Kullanıcı tarafından tek taraflı olarak feshedilmedikçe yürürlükte kalmaya devam devam eder.

11. CAYMA HAKKI

11.1. Kullanıcı, Sözleşme’nin kurulmasından itibaren 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden cayma hakkına sahiptir. Kullanıcının cayma hakkını kullanmak istemesi halinde, 14 (on dört) günlük süre içinde ERPA’ya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcı ile cayma hakkını iletmesi gereklidir.

11.2. Kullanıcının cayma isteğini ERPA’ya iletmesiyle Sözleşme sona erer ve Kullanıcının cayma isteğini ERPA’ya iletmesini izleyen en geç 7 (yedi) gün içinde Kullanıcıya sunulan tüm Hizmetler durdurulur.

12. SÖZLEŞME’NİN FESHİ

12.1. İşbu Sözleşme, taraflardan herhangi biri fesih iradesini yazılı olarak ihbar etmediği müddetçe devam eder. ERPA, Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’den kaynaklanan herhangi bir mükellefiyetini zamanında yerinde getirmemesi veya Sözleşme’nin herhangi bir şekilde ihlal edilmesi durumunda, Ödeme Aracı’nı kullanıma kapatabilir, Sözleşme’yi feshederek borcun fer’ileri ile birlikte tamamen ödenmesini ve Ödeme Aracı’nın iadesini talep edebilir. Kullanıcılar, Erpa’nın yapacağı bildirim sonrasında Ödeme Aracı’nı kullanmayarak ERPA’ya iade etmekle yükümlüdürler. 

12.2. Kullanıcılar ERPA’ a 30(otuz) gün önceden yazılı olarak bildirmek ve aynı zamanda Ödeme Aracı’nı iade etmek ve tüm borcu fer’ileri ile birlikte ödemek suretiyle Sözleşme’yi istedikleri zaman sona erdirebilirler. 

12.3. Kullanıcının fesih hakkını kullanmak istemesi halinde ERPA’ya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcı ile cayma hakkını iletmesi gereklidir. ERPA fesih talebini aldıktan sonra, müşterinin sözleşmede yer alan yükümlülüklerini yerine getirmiş olması kaydıyla, mümkün olan en kısa süre içerisinde fesih işleminin gereklerini yerine getirir.

12.4. ERPA, işbu Sözleşmeyi Kullanıcıları bakımından tek taraflı ve tazminatsız olarak feshetme hakkını her zaman saklı tutar. İşbu Sözleşme’nin feshini müteakip, ERPA’nın Kullanıcı’dan alacakları ve varsa gecikme cezası vb. rızaen, bunun mümkün olmaması halinde ise hukuki yollardan tahsil edilecektir.

13. ŞİKAYETLER

Kullanıcı, ERPA tarafından sağlanan Hizmetlere ilişkin şikâyet ve itirazları ERPA’nın 0850 455 0515 numaralı Çağrı Merkezine ulaşarak veya info@erpapay.com adresine eposta yolu ile iletebilecektir. ERPA bu şikayetleri inceleyerek en geç 20 (yirmi) iş günü içinde Kullanıcıya bilgi verecektir.

14. BİLDİRİMLER

14.1. İşbu Sözleşmede aksi açıkça belirtilmedikçe ERPA’ya yapılacak tüm bildirimler, ERPA’nın Madde 1’de belirtilen iletişim bilgileri kullanılmak suretiyle yapılacaktır. ERPA, bazı talepler bakımından ilave Kimlik Doğrulama adımları gerekmesi halinde bildirimin noter kanalıyla yapılmasını şart koşabilir. Bu durumda, ödenmesi gereken tüm tutarla Kullanıcı tarafından karşılanacaktır.

14.2. ERPA tarafından yapılacak bildirimler ise Kullanıcının ERPA’ya bildirdiği İletişim Bilgiler kullanılarak yapılacaktır. Kullanıcı bu bilgilerin değişmesi halinde derhal ERPA’ya bildirmekle yükümlüdür. Kullanıcının iletişim bilgilerindeki değişiklikleri bildirmemesi halinde, ERPA Kullanıcı tarafından kendisine bildirilmiş iletişim bilgileri kullanılarak yapacağı bildirim ile bildirim yapma yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır.

15. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 

15.1. ERPA işbu Hizmetlere ilişkin kuralları ve koşulları dilediği zaman değiştirme hakkına sahiptir. Söz konusu değişiklikler (gerek ERPA tarafından yapılmış olsun gerekse Kanun ve ilgili sair mevzuattan kaynaklanıyor olsun) işbu Sözleşme koşullarında bir değişikliğe sebep olduğu takdirde (mevzuat değişiklikleri daha kısa bir süreyi öngörmediği müddetçe) Kullanıcıya ilgili değişikliğin yürürlüğe girmesinden 30 (otuz) gün öncesinde değişikliğin kapsamı, yürürlük tarihi ve Kullanıcının fesih hakkına ilişkin bilgileri içeren bir bildirim yapılacaktır.

15.2. Kullanıcı, bahsi geçen değişikliği kabul etmediği takdirde Sözleşme’yi herhangi bir ücret ödemeksizin feshedebilecektir. Kullanıcının değişikliğin kendisine bildirilmesinde değişikliğin yürürlüğe gireceği 30 (otuz) günlük süre içinde fesih hakkını kullanmaması halinde değişiklik kabul edilmiş sayılacaktır. Kullanıcı bu kapsamda ERPA’dan herhangi bir talepte bulunamaz.

16. DEVİR        

Kullanıcı, ERPA’nın ön yazılı onayı olmadan doğrudan veya dolaylı olarak tamamen veya kısmen Sözleşme’yi ve Sözleşme konusu hak ve yükümlülüklerini başkalarına devir ve temlik edemez. ERPA, her zaman için Sözleşme’den doğan hak, yükümlülük, alacak ve sorumluluklarını üçüncü şahıslara devir ve temlik edebilir.

17. BÖLÜNEBİLİRLİK

İşbu Sözleşme’nin hükümlerinden herhangi birinin uygulanamaz ya da geçersiz olduğu kabul edilirse, bu hükümler yazılmamış kabul edilecektir ve diğer hükümleri etkilemeyecek ve geçersiz kılmayacaktır.  

18. UYUŞMAZLIKLAR

18.1. Kullanıcı dilerse tüketici işlemleri ve tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla kurulan Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği nezdinde oluşturulan hakem heyetlerine şahsen veya avukat aracılığıyla başvurabilir. Bu başvuruların nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiye www.todeb.org.tr adresinden ulaşılabilir.

18.2.

 Kullanıcı dilerse tüketici işlemleri ve tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklarla ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde kurulan Tüketici Hakem Heyetlerine veya yetkili ve görevli mahkemelere şahsen veya avukat aracılığıyla başvurabilir. Tüketici Hakem Heyetlerine elektronik ortamda Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) (https://tuketicisikayeti.ticaret.gov.tr) aracılığıyla başvurabilir.