KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

 

Parazula bir Erpa Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. markasıdır. Erpa Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. (“ERPA” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliğine azami hassasiyet göstermekteyiz. ERPA olarak, kişisel verilere yönelik tüm işlemleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uyumlu olarak gerçekleştirmeyiz.

 

1. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Metni

                                          
Şirketimiz Erpa Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. kullanıcılara ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Aydınlatma ve Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca kullanıcıların ERPA tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması ve aşağıda belirtilen durumlar için açık rızalarının temini hedeflenmektedir.


2. Kullanıcılara Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Kullanıcılara ait kişisel veriler,  ERPA tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, ERPA tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, ERPA’nın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, ERPA’nın ve ERPA ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile ERPA’nın sunduğu hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir.

3. Kullanıcıların Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları:


Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için ERPA tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için kullanıcıların açık rızasının alınması gerekmektedir.

Bu kapsamda kullanıcıların kişisel verileri; kullanıcılara yönelik kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, Kullanıcı hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve ERPA’ya ait tüm markalar, çağrı merkezi, internet sitesi, kullanıcı paneli ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve Kullanıcı ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, yeniden hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, kullanıcı memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile kullanıcı ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla dahil olmak üzere ERPA’nın hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, ERPA’nın sunduğu hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında Kullanıcı’nın vereceği onay doğrultusunda işlenebilecek, üçüncü şahıslara aktarılabilecek ve işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.

 

3.1. ERPA Tarafından İşlenen Kişisel Veriler

Veri KategorisiAçıklama
Kimlik BilgisiAd-soyad, TCKN, nüfus cüzdan bilgileri, sabıka kaydı bilgisi, vukuatlı nüfus kayıt bilgisi, ikametgah bilgisi, ehliyet bilgisi, özgeçmiş bilgisi vb.
İletişim BilgisiTelefon numarası, e-posta bilgisi, adres bilgisi vb.
Kurumsal BilgiUnvan, vergi numarası, vergi levhası, imza sirküleri, firma yönetici ve çalışan bilgileri vs.
Temsilci BilgisiTemsilci yetkilisi adı soyadı, adresi, vs.
Sağlayıcı BilgisiSağlayıcı adı, sağlayıcı kodu, lehtar kodu, KDV beyannamesi kayıt belgesi, mali şema bilgisi, servis bilgisi (servis adı, servis türü, servis kodu, servis tarife planı) vs.
Kullanıcı BilgisiKullanıcı adı soyadı, kullanıcı grup bilgisi, kullanıcı şifresi vb.
Finansal BilgiBanka adı, hesap numarası, IBAN numarası, bakiye bilgisi vs.
Evrak BilgisiSözleşmeler, mahkeme ve idari merci evrakları vb.
Kullanıcı İşlem Bilgisiİşlem sahibi bilgisi, işlem numarası, işlemin oluşturulma tarihi, işleme alınma tarihi, ödeme tarihi, işlem tutarı,vb.
Kullanıcı Bağlantı BilgisiRehberinizdeki kişileri bir cihazdan yüklemeyi veya içe aktarmayı seçmeniz halinde, bu kişilerin ad ve e-posta adresi veya telefon numarası bilgisi vb.
Kişisel Profil BilgisiMobil uygulamada bir profil resmi kullanmanız ve görselleri bir cihazdan yüklemeyi veya içe aktarmayı seçmeniz halinde yüklenen görsel bilgisi vb.

4.İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımı

ERPA Kişisel verilerinizi Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer alan amaçlarla, yurt içindeki; resmi kurum ve kuruluşlara, temsilcilerine ve iş ortaklarına aktarabilmektedir.

5. Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel Verilerinizle ilgili bir talebiniz olması halinde, metnin sonunda yer alan iletişim bilgileri vasıtasıyla tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.

6. İletişim Bilgileri

5. Maddede belirtilen haklarınızı kullanmak için başvurularınızı ve her türlü talebinizi için başvuru formunu ve kullanmak istediğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren metni aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak veri sorumlusu olarak ERPA'ya gönderebilirsiniz.
Adres: Mustafa Kemal Mah. 2125. Sk. No:5/5 Çankaya Ankara

Telefon: 0850 455 05 15

Elektronik Posta Adresi: destek@parazula.com

Kayıtlı Elektronik Posta Adresi:erpaodeme@hs01.kep.tr